Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. 
1.1. Opdrachtnemer: Babs Zorg Bureau
1.2. Werknemer: inwonende zorgverlener
1.3. Werkgever: Babs Zorg Bureau

1.4. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer
1.5. Client: De opdrachtgever

1.6. Opdracht: de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen
1.7. Kandidaat: Zorg Au pair of Zorgverlener
1.8. Wgbo: Boek 7, titel 7 afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst, ook wel genoemd de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst
1.9. Wbp:
De wet bescherming persoonsgegevens
10. Wet Big:
De wet in op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offert, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens opdrachtnemer.
2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door alle partijen is overeengekomen. 

2.3 Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 3 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

3.1 Opdrachtgever verstrekt Babs Zorg Bureau tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
3.2 De opdrachtgever verklaart het inschrijfformulier naar de waarheid te hebben ingevuld.
Bij onwaarheden houdt Babs Zorg Bureau  zich het recht voor alle schade voor alle tot dan gemaakte en eventueel hieruit voortvloeiende kosten op te verhalen.

3.3 De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen, wanneer de intake kosten zijn voldaan.

Artikel 4 Diensten van Babs Zorg Bureau

4.1 Uw vacature op Internet: om meer reactie te krijgen, zetten wij de vacatures (anoniem) op Internet. Die kost u niets. 
4.2 Werving & selectie
Indien de opdrachtgever   kandidaat uitnodigt voor kennismakingsgesprek of een Skype interview met de kandidaat en hiermee akkoord gaan met elkaar samen werken, bevestigt opdrachtgever hiermee dat dit akkoord gaat met Werving & selectie fee genoemd in de voordracht en/of presentatie. 
4.3 Wij bieden onze kandidaten een marktconform salaris. De kandidaat wordt op 24 uur/ 7 basis bij de opdrachtgever te werk gesteld. De werk uren zijn flexibel uren (tussen 5 en 6 uur /dag). Het salaris van inwonende zorgverlener is afhankelijke van de leeftijd, opleiding en (aantal jaren) werkervaring.
4.4 Indient een inwonende zorgverlener is presenteert bij de opdrachtgever en deze alsnog binnen een jaar in dienst treedt en/of werkzaamheden verricht, al dan niet via 3de partij, bij deze opdrachtgever, is opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd genoemd in presentatie, met een minimum van €8000, -. Deze som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.
4.5 Het is
niet toegestaan dat de opdrachtgever en de inwonende zorgverlener onderling afspraak met elkaar maken, zonder gebruikt te maken van diensten van Babs Zorg Bureau. De opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd genoemd in presentatie, met een minimum van €8000, -. Deze som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.
4.6 Overnemen bedraagt 2 maal het bruto maandsalaris overeenkomen in arbeidsovereenkomst, althans overeenkomst van de opdracht gebaseerd op een fulltime werkweek.

Artikel 5 Werkzaamheden voor derden

5.1 Inwonende zorgverlener zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever (opdrachtnemer) tijdens de arbeidsovereenkomst geen werkzaamheden voor derden verrichten en zich onthouden van het zaken doen voor eigen rekening, voor zover strijdig met het belang van werkgever. Evenmin zal werknemer (inwonende zorgverlener) voor zichzelf financiële of andere voordelen van derden aanvaarden of bedingen, hetzij indirect, die geacht kunnen worden in verband te staan met zijn werkzaamheden bij of voor werkgever.

5.2 Werknemer (inwonende zorgverlener) zal zich onthouden van het doen van pogingen om (potentiële) relaties en/of opdrachtgevers van werkgever direct of indirect te bewegen om diensten of producten af te nemen van derde partijen (waaronder tevens wordt verstaan een opvolgend werkgever worden aangeboden, die werkgever voornemens is om aan te gaan bieden of die door werkgever aangeboden zouden kunnen gaan worden.

Artikel 6 Personeel

6.1 Het is werknemer strikt verboden om personeel van werkgever, of personeel van aan hem gelieerde (rechts) personen.

  1. Ertoe te bewegen in dienst te treden bij (een onderneming van) werknemer dan wel bij een andere werkgever;
  2. Ertoe te bewegen voor eigen rekening activiteiten te gaan ontplooien;

Voor zover daarmee activiteiten (gaan) worden ontplooid die concurreren met die van werkgever.

6.2 Met personeel van werkgever worden in deze bepaling tevens personen bedoel die door werkgever bij derden zijn ingehuurd, zoals uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers.

Artikel 7. Juridische kaders

7.1 De relevante juridische kaders in dit verband worden bepaald door de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwaliteitswet), boek 7, titel 7 afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo, of afdeling 7.7.5 BW), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De wet boek 7, titel afdeling 5 van burgerlijke wetboek in ons geval heeft geen betrekking tot medische handeling. De uitleg is terug te vinden op ons website.
7.2 De Kwaliteitswet draagt de zorgaanbieder op om verantwoorde zorg te betrachten, wat onder meer betekent dat de Babs Zorg Bureau moet de zorg aanbieden van goed niveau die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. Tevens dient Babs Zorg Bureau de instelling zodanig van personeel en materieel te voorzien dat daarmee verantwoorde zorg kan worden gewaarborgd.
7.3 De Wgbo stelt regels over onder meer het verstrekken van informatie aan en het verkrijgen van toestemming van de cliënt bij medische verrichtingen, dossierplicht, uitwisseling van medische gegevens en geheimhouding. Ook geeft de wet richtlijnen hoe te handelen in noodsituaties aan gewerkt. Daarnaast bevat de Wgbo regels over aansprakelijkheid.

7.4 De Wet Big stelt de voorwaarden waaronder individuele gezondheidszorg mag worden betracht, waarbij uitgangspunt is dat eenieder gezondheidszorg mag verlenen en slechts een aantal handelingen wordt voorbehouden aan specifieke beroepsbeoefenaars. De Wet hanteert daartoe onder meer een aantal zogeheten geregistreerde beroepen en voorziet voor enkele van deze beroepen, waaronder artsen en verpleegkundigen, in een tuchtrecht.
7.5 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt regels met betrekking tot de privacy van personen en is voor Babs Zorg Bureau relevant in het kader van de beveiliging van (medische) persoonsgegevens alsmede voor de uitwisseling van deze gegevens binnen Babs Zorg Bureau, de cliënten en met derden.

Artikel 8. Continuïteit van zorgverlening

8.1 Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de continuïteit van zorg aan patiënten organisatorisch geborgd is. Dit houdt in dat de inwonende zorgverlener 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar en bereikbaar is op een wijze die past bij de landelijke normen en richtlijnen alsmede de professionele standaard.
8.2 De verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 8.1 omvat in ieder geval de verantwoordelijkheid voor een adequate personele bezetting en voor voldoende deugdelijke middelen. Teneinde te bepalen wat binnen de eigen organisatie adequaat en deugdelijk is overlegt het bestuur met de medewerker van Babs Zorg Bureau.


Artikel 9 De contractduur, tarieven, betaling en incasso

9.1  De overeenkomst tussen de Babs Zorg Bureau en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde  tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit
9.2   Fee voor Werving & Selectie
De fee voor Werving, Selectie, Introductie en Begeleiding van onze kandidaten, althans gaat per directe werkzaamheden bij de opdrachtgever verrichten. Een bedraagt conform naar onze tarieven. De Werving & Selectie na ondertekening van arbeidsovereenkomst wordt einde van elke maand gefactureerd. 
9.3   In het tarief van Babs Zorg Bureau zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden, telefoonkosten, buitenlandse collega’s kosten en bemiddelingskosten. 
9.4   De betaling van elke plaatsing zal naar Babs Zorg Bureau geschieden na een mondelinge of schriftelijke bevestiging van de plaatsing;
9.5 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum; 
9.6 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.  De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 3% per maand voor een herinnering, aanmaning en sommatie, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welke geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag;
9.7 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Babs Zorg Bureau verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 
9.8 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Babs Zorg Bureau echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakt kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
9.9 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
9.10   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
9.11   Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10 Garantie en ontbinding
 

10.1 Zowel de opdrachtgever en als de inwonende zorgverlener kunnen bij gegronde redenen en in overleg met Babs Zorg Bureau de gemaakte afspraken eerder beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. U kunt de inwonende zorgverlener echter nooit verplichten om per direct uw huis te verlaten tijdens de opzegtermijn.
10.2 Indien de opdrachtgever tocht voor gekozen de inwonende zorgverlener weg te sturen dan komt de kosten van de opvang (het hotel) op de rekening van de opdrachtgever.  
10.3 De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de overeenkomen werkzaamheden, zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de werkzaamheden naar het oordeel van de opdrachtgever zijn voltooid. In ieder geval eindigt de overeenkomst een (1) maand na opzegging door opdrachtgever indien de zorg hulpbehoefte wegvalt.
10.4 Als de opdrachtgever is niet in staat de zorgkosten te betalen en de zorgkosten blijven oplopen van twee naar drie of vier herinneringen.
In dat geval eindigt het leveren van de zorg rechtswege vanwege niet in staat van betaling. 
10.5 Wanneer de opdrachtgever binnen een week voor aankomst van de inwonende zorgverlener annuleert en de inwonende zorgverlener de reis al heeft geboekt, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de kosten van annulering of wijziging van de bus, trein- of vliegticket, mits Babs Zorg Bureau instaat, is om voor dezelfde aankomstdatum een andere opdrachtgever voor de inwonende zorgverlener te vinden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Babs Zorg Bureau is niet verantwoordelijk voor eventuele schade welke uit het voortijdige vertrek van de inwonende zorgverlener voortvloeit.
11.2 U bent verplicht tot het betalen van de verleende zorg uitgaande van minimaal 30 uur per week aan Babs Zorg Bureau tot en met het vertrek van de zorgverlener met inachtneming een opzegtermijn van één maand. 
11.3 Indien u schade ondervindt als gevolg van het niet correct uitvoeren van werkzaamheden door Babs Zorg Bureau, kan deze binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade per aangetekende brief een klacht in dienen. Originele bewijsstukken (nota’s e.d.) van de schade dienen hieraan te zijn toegevoegd. Babs Zorg Bureau en de inwonende zorgverlener kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen of schade voortvloeiend uit de verzorging of het verblijf van de zorgverlener bij de opdrachtgever. Denk hierbij ook bv. aan overlijden, lichamelijk letsel, schade aan goederen en personen of het boven verwachting oplopen van (telefoon-) rekeningen e.d. Eveneens Babs Zorg Bureau is niet verantwoordelijk voor de overeengekomen verblijfsperiode van de zorgverlener. 
11.4 Onze inwonende zorgverleners hebben standaard WA-verzekering.
11.5 Babs Zorg Bureau behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen.
11.6 De opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen waardoor de reputatie van Babs Zorg Bureau kan worden geschaad.

Artikel 12 Geheimhouding 

12.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
12.2 Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan. 

Artikel 13 Algemeen 

13.1 Nietigheid van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen uit voorwaarden. Babs Zorg Bureau zal binnen redelijke termijn voorzien in een nieuwe bepaling; 
13.2 Wijzigingen van de model zorgovereenkomst en of het contract kan slecht schriftelijk met goed keuring van beiden partijen.
13.3 Het model zorgovereenkomst en of het contract zal worden geactiveerd nadat deze tot staan is 
gekomen;  

13.4 De model zorgovereenkomst, overeenkomst tot opdracht en of het contract maakt onlosmakelijke deel uit algemene voorwaarden

Artikel 14 Overige bepalingen

14.1 De werknemer is het verboden zonder toestemming van de werkgever rechtstreeks vergoedingen van de client (opdrachtgever) in geld of natura te accepteren.
14.2 De werkgever en de opdrachtgever (of diens wettelijke vertegenwoordiger) dragen ieder zelfstanding en waar nodig gezamenlijk zorg voor de veiligheid van de inwonende zorgverlener. Hierbij zijn handelingen van erotische of seksuele aard zowel voor zowel voor de client (de opdrachtgever), diens familie of wettelijk vertegenwoordiger als van de werknemer ten strengste verboden.
14.3 De werkgever is niet aansprakelijk voor geleden schade tijdens de normale uitvoering van de werkzaamheden. Voor moedwillige schade draagt werkgever de schade en zal deze verhalen op de werknemer.
14.4 Werknemer draagt bij overdracht aan een andere door client (opdrachtgever) goedgekeurde inwonende zorgverlener zorg voor een goede informatieoverdracht, zodanig dat naadloze overgang en goede voorzetting van de werkzaamheden mogelijk zijn. Dit gebeurt in onderling overleg met de werkgever.
14.5 Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van onderhavige overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in Nederland.

Artikel 12  Rechtskeuzes en Geschillen

12.1 Babs Zorg Bureau verricht handeling, waaronder door alle gesloten overeenkomst, wordt volledig beheerst door Nederlands rechts; 
12.2 In geval van geschillen die voortkomen uit de model zorgovereenkomst, overeenkomst tot opdracht en of contract of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation. 
12.3 De rechter in de vestigingsplaats van Babs Zorg Bureau is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Babs Zorg Bureau het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
 

13.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Apeldoorn; 
13.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Babs Zorg Bureau; 
13.3   De Nederlandse tekst van algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Neem contact op voor meer informatie

Heeft u advies nodig? Heeft u een speciale eisen  voor een Zorg Au pair of een Zorgverlener? Bent u op zoek naar een Zorgvrager?

Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This