Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1
 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. 
1.1.Opdrachtnemer: Babs Zorg Bureau
1.2. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer
1.3. Opdracht: de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen
1.4. kandidaat: Zorg Au pair of Zorgverlener

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offert, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens opdrachtnemer.
2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door alle partijen is overeengekomen. 
2.3  Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 3 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
3.1 Opdrachtgever verstrekt Babs Zorg Bureau tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
3.2 De opdrachtgever verklaart het inschrijfformulier naar de waarheid te hebben ingevuld.
Bij onwaarheden houdt Babs Zorg Bureau  zich het recht voor alle schade voor alle tot dan gemaakte en eventueel hieruit voortvloeiende kosten op te verhalen.
3.3 De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen, wanneer de kosten voor  interview zijn voldaan.

Artikel 4  Diensten van Babs Zorg Bureau
4.1  Uw vacature op Internet: om meer reactie te krijgen, zetten wij de vacatures (anoniem) op Internet. Die kost u niets. 
4.2  Werving & selectie
Indien de opdrachtgever   kandidaat uitnodigt voor kennismakingsgesprek of een Skype interview met de kandidaat en hiermee akkoord gaan met elkaar samen  werken, bevestigt opdrachtgever hiermee dat dit akkoord gaat met Werving & selectiefee genoemd in de voordracht en/of presentatie. 
4.3 Wij bieden onze kandidaat een marktconform salaris. De kandidaat wordt op uurbasis bij u te werk gesteld. De uurtarieven zijn afhankelijke van de leeftijd, opleiding en (aantal jaren) werkervaring.
4.4  Indient een kandidaat is presenteert bij de opdrachtgever en deze alsnog binnen een jaar in dienst treedt en/of werkzaamheden verricht, al dan niet via 3de partij, bij deze opdrachtgever, is opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd genoemd in presentatie, met een minimum van €5000, -. Deze som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.
4.5  Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever en de zorg Au pair   onderling afspraak met elkaar maken, zonder gebruikt te maken van diensten van Babs Zorg Bureau. De opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd genoemd in presentatie, met een minimum van €5000, -. Deze som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.
4.6 Als een cliënt gebruikt gegevens van Babs Zorg Bureau om te frauderen of voor een 3de doelen. Fraude betreft zijn / haar PGB of van de verzekeraar zijn/haar kosten te declareren. Heeft Babs Zorg Bureau recht op een verklaring en het verrekenen van de misgelopen omzet plus geld boete van €5000 aan de cliënt.
Deze som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.
4.7 Overnemen bedraagt 2 maal het bruto maandsalaris overeenkomen in arbeidsovereenkomst, althans overeenkomst van de opdracht gebaseerd op een fulltime werkweek.

Artikel 5 De contractsduur, tarieven, betaling en incasso
5.1  De overeenkomst tussen de Babs Zorg Bureau en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit; 
5.2   Fee voor Werving & Selectie
De fee voor Werving, Selectie, Introductie en Begeleiding van onze kandidaten, althans gaat per directe werkzaamheden bij de opdrachtgever verrichten. Een bedraagt conform naar onze tarieven. De Werving & Selectie na ondertekening van arbeidsovereenkomst wordt einde van elke  maand gefactureerd. 
5.3   In het tarief van Babs Zorg Bureau zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden, telefoonkosten en bemiddelingskosten. 
5.4   De betaling van elke plaatsing of verlenging van de kandidaat contract zal naar Babs Zorg Bureau geschieden na een mondelinge of schriftelijke bevestiging van de plaatsing of van de verlenging;
5.6  Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum; 
5.7  Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdracht gever van rechtswege in verzuim. Dan zal aanspraak worden gemaakt op de rente en de wettelijke gefixeerde incassokosten ten bedrage van € 40 (u bent hierover geen BTW verschuldigd) http://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/2012-07-01 . Tevens zal de zaak dan uit handen worden gegeven aan Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag;
5.8  De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Babs Zorg Bureau verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 
5.9 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Babs Zorg Bureau echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakt kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. 
5.10Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00. 
5.11   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
5.12   Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 6  Garantie en ontbinding 
6.1 Zowel de opdrachtgever en als de kandidaat kunnen bij gegronde redenen en in overleg met Babs Zorg Bureau de gemaakte afspraken eerder beëindigen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.        U kunt de kandidaat echter nooit verplichten om per direct uw huis te verlaten tijdens de opzegtermijn.   
6.2 Wanneer u binnen een week voor aankomst van de kandidaat annuleert en de kandidaat de reis al heeft geboekt, blijft u verantwoordelijk voor de kosten van annulering of wijziging van de bus, trein- of vliegticket, mits Babs Zorg Bureau instaat, is om voor dezelfde aankomstdatum een andere opdrachtgever voor de kandidaat te vinden.
6.3 Babs Zorg Bureau zal bij vroegtijdig vertrek van de kandidaat, voor zover van toepassing, haar uiterste doen om binnen redelijke termijn een andere kandidaat te plaatsen. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Babs Zorg Bureau is niet verantwoordelijk voor eventuele schade welke uit het voortijdige vertrek van de kandidaat voortvloeit.
7.2 Babs Zorg Bureau behoudt te allen tijde het recht, om met opgave van redenen waartegen geen bezwaar mogelijk is, niet over te gaan tot (her)plaatsing van een (volgende) kandidaat. 
7.3 U bent verplicht tot het betalen van de verleende zorg uitgaande van minimaal 30 uur per week aan Babs Zorg Bureau tot en met het vertrek van de zorgverlener met inachtneming een opzegtermijn van één maand. 
7.4  Indien u schade ondervindt als gevolg van het niet correct uitvoeren van werkzaamheden door Babs Zorg Bureau, kan deze binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade per aangetekende brief een klacht in dienen. Originele bewijsstukken (nota’s e.d.) van de schade dienen hieraan te zijn toegevoegd. Babs Zorg Bureau en de zorgverlener kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen of schade voortvloeiend uit de verzorging of het verblijf van de zorgverlener in uw gezin. Denk hierbij ook bv. aan overlijden, lichamelijk letsel, schade aan goederen en personen of het boven verwachting oplopen van (telefoon-) rekeningen e.d. Eveneens Babs Zorg Bureau is niet verantwoordelijk voor de overeengekomen verblijfsperiode van de zorgverlener. 
7.5 Onze zorgverleners hebben standaard geen WA verzekering. Indien u dit noodzakelijk acht zult u daar zelf zorg voor dienen te dragen. 
7.6 U dient er rekening mee te houden dat bij vertrek van de zorgverlener, zij/hij zich zelf uitschrijft uit het bevolkingsregister. 
7.7 Babs Zorg Bureau behoud zich het recht voor om de tarieven aan te passen. 
7.8 De opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen waardoor de reputatie van Babs Zorg Bureau kan worden geschaad.

Artikel 8  Geheimhouding 
8.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
8.2 Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 9 Algemeen 
9.1 Nietigheid van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen uit voorwaarden. Babs Zorg Bureau zal binnen redelijke termijn voorzien in een nieuwe bepaling; 
9.2 Wijzigingen van de model zorgovereenkomst en of het contract kan slecht schriftelijk met goed keuring van beiden partijen.
9.3 Het model zorgovereenkomst en of het contract zal worden geactiveerd nadat deze tot staan is 
gekomen; 
9.4 Het contract zal worden in Engels gesloten; 
9.5 De model zorgovereenkomst en of het contract maakt onlosmakelijke deel uit van de overeenkomst tot bemiddeling. 

Artikel 10  Rechtskeuzes en Geschillen
10.1 Babs Zorg Bureau verricht handeling, waaronder door alle gesloten overeenkomst, wordt volledig beheerst door Nederlands rechts; 
10.2 In geval van geschillen die voortkomen uit de model zorgovereenkomst en of contract of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation. 
10.3  De rechter in de vestigingsplaats van Babs Zorg Bureau is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Babs Zorg Bureau het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden 
11.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Apeldoorn; 
11.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Babs Zorg Bureau; 
11.3   De Nederlandse tekst van algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Neem contact op voor meer informatie

Heeft u advies nodig? Heeft u een speciale eisen  voor een Zorg Au pair of een Zorgverlener? Bent u op zoek naar een Zorgvrager?

Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Lees wat zorgvragers zeggen over ons

door mvrw. Homayer, Amsterdam

"Thanks Babs Zorg Bureau: Frederic and Barbora, all your help over the last 4 years or so, since we first engaged Living Assistance. Your carers and service were exemplary and made mum and dad’s final years easier than ..... "

Share This